Tuesday, February 08, 2011

EL NEOLÍTIC


EL NEOLÍTIC

Introducció:

El Neolític, és la 3a etapa de la Prehistòria.
S’inicia en el 7.000 aC i acaba en el 4.000 aC. És una època de canvi transcendental:
- Es passa de l’economia depredadora a la productiva.
- Aquest canvi passa en tots els aspectes de la vida (socials, forma de vida, mentalitat). Aquest canvi rep el nom de Revolució neolítica.
Abans es definia el Neolític com un canvi en la forma de construir els instruments de pedra.
- Les pedres es polien.
- amb una substància corrosiva es feia la punta.
- es va passar de construir instruments de caça a instruments agrícoles.
Van considerar que era més important a prendre a produir les plantes que volien i aconseguir que els animals es reproduïssin.
Els jaciments s’identifiquen perquè s’hi troben instruments agrícoles de pedra polida (molins, ceràmica,...)
La ceràmica apareix al Neolític: atuells de fang que són utilitzats per guardar la collita.

També s’identifiquen per l’aparició de poblats-estable. Les tribus esdevenen sedentàries.
Sobre l’origen del Neolític hi ha dues teories:
1a teoria: la de Gordon Childe. És la teoria difusionista.
Aquesta teoria suposa l’existència d’un focus inventor: Mesopotàmia (a la vall dels rius Tigris i Eufrates), des d’on es va difondre a tota la Terra. La causa de la invenció del Neolític, segons aquesta teoria é s el canvi climàtic del 10.000 aC
2a teoria: la de Braidwood. Critica la teoria de Gordon Childe. La seva teoria és evolucionista (no té res a veure amb l’evolució humana). Aquesta teoria parla de canvis en els coneixements.

Teories de Formació del Neolític:

1a teoria: difusionista:
- Suposa l’existència d’un lloc on s’inventa (Mesopotàmia = vall dels rius Tigris i Eufrates), des d’on es va escampar per tota la Terra.
La causa de la invenció és el canvi climàtic del 10.000 aC.:
Mesopotàmia no va tenir glaciacions, el canvi climàtic va convertir el seu clima temperat en desèrtic, la qual cosa va provocar la migració dels animals i l’assecament de les plantes, aquest va ser el motiu que va fer que es veiés obligat a plantar i a fer que els animals es reproduïssin.
Gràcies als rius Tigris i Eufrates es va poder conrear i practicar la ramaderia (les seves valls eren oasis enmig del desert que s’havia format). Segons aquesta teoria des d’allí es va escampar a tot arreu.

2a teoria: evolucionista:
De la 1a teoria difusionista, Braidwood no el convenç el que és molt senzilla: un sol fet no pot provocar un canvi tan important.
Braidwood considera que el canvi climàtic no és l’única ni la més important de les causes: el canvi climàtic era com un període interglaciar i els canvis ja s’havien produït durant el Paleolític. Si el canvi climàtic n’hagués estat l’única causa, en el primer període interglaciar del Paleolític hauria d’haver aparegut l’agricultura.
Mesopotàmia no va ser el centre inventor ja que si hagués estat així, els jaciments neolítics més antics apareixerien a Mesopotàmia i, tanmateix, apareixen més al nord, a la península d’Anatòlia.

La teoria evolucionista diu que no hi ha una causa única per explicar l’origen del Neolític, sinó que hi ha moltes més causes. No nega la importància del canvi climàtic, però aquesta no en fou la causa real. La causa més important és el grau d’evolució que tenien les societats del 10.000 aC.
Cap a aquesta data els pobles havien adquirit grans coneixements mitjançant l’observació de la naturalesa. Van aprendre a fabricar instruments la qual cosa els va permetre practicar l’agricultura i la ramaderia quan va arribar el canvi climàtic.

La Revolució Neolítica

La sèrie de canvis que se produeixen a la vida de l’home com a conseqüència de l’aparició de l’agricultura i la ramaderia és anomenada revolució neolítica.
L’home passa de l’economia depredadora a l’economia productiva. L’home produeix. I les activitats més destacades són l’agricultura i la ramaderia, totes dues complementàries ja que se’n beneficien mútuament:

La ramaderia proporciona adob i tir animal per a l’agricultura, al qual dóna plantes de farratge per als animals.

A conseqüència de l’economia productiva:

Les societats es tornen sedentàries:
- Al principi practiquen el "nomadisme d’horta" que consisteix a traslladar-se quan la terra s’esgota.
- A mitjan Neolític es tornen totalment sedentaris perquè coneixen millor les tècniques agrícoles i eviten, així, que la terra s’esgoti:
- Per evitar-ho van servir l’adob i, més endavant, el guaret, al principi biennal, amb la qual cosa es perdia la meitat de la collita.
- Després va passar a ser triennal, amb la cosa es conreava 2/3 del terreny i se’n deixava descansar 1/3, i es rotava alternativament aquest mètode.
Com a conseqüència de la sedentarització total apareixen poblats estables, la qual cosa unida a l’economia productiva augmenta la demografia.

Per guardar la producció apareix la ceràmica:
- Atuells de fang per guardar la collita o el seu excedent: és un element utilitari.

- Element cultural: serveix per diferenciar pobles o cultures per la forma del modelat i la decoració.

Decoració:
- Pot estar pintada o submergint l’atuell humit en la pintura.
- Pot estar sense pintar i decorada per impressió (gravats): el més famós és el cardial en què s’imprimeix la conquilla de l’escopinya. Aquesta decoració identifica els pobles neolítics de l’Orient mediterrani.

Elements de decoració:
Poden cobrir tot l’atuell o només unes parts, formant bandes horitzontals.
Figuratives: reprodueixen figures (animals: zoomorfes - plantes: fitomorfes - homes: antropomorfes)
No figuratives: signes geomètrics.

Amb les societats productives apareixen societats d’organització més complexa perquè apareix l’excedent, la divisió social del treball i la propietat privada.

L’excedent: Quantitat de producció sobrant. És l’inici de la riquesa, com més excedent hi hagi més ric. Apareix amb la producció, però no es consolida fins a mitjan o final del Neolític: els instruments de conreu són més perfectes, s’adoba la terra, es rega,... Això fa que les collites siguin més abundants, la qual cosa fa que hi hagi excedents.
L’excedent només té conseqüències quan es consolida: permet la divisió social del treball.

Divisió social del treball: En una societat la gent es diferencia pel seu treball. Al Paleolític tothom caçava = tothom era igual. Al principi del Neolític tothom és agricultor = tothom és igual. Quan apareix l’excedent consolidat no tothom es dedica a l’agricultura ni a la ramaderia: calen productes que cap de les dues activitats esmentades produeix.
Amb l’excedent es pot alimentar d’altres persones que se dediquen a fabricar instruments, teixits, ceràmica,... = comença l’artesania. L’artesà li canvia els seus productes a l’agricultor per l’excedent.
La divisió social del treball es pot arribar a fer per l’intercanvi d’excedents = primer tipus de comerç = comerç per barata.

La propietat privada: No n’hi havia al Paleolític. És l’agricultura la que fa que aparegui. Per convertir una zona salvatge (improductiva) en productiva es requereix molta feina: la gent només està disposada a treballar si té la seguretat que la terra serà seva = aparició de la propietat privada.

Amb la barata, l’excedent i la propietat privada apareix la desigualtat social i la riquesa (apareix a l’Edat dels Metalls a Europa) que a l’Edat dels Metalls provoca l’aparició de les classes socials.

De l’economia productiva neixen els canvis culturals.

Canvis culturals:
Durant el Paleolític l’home va creure en la influència de l’esperit de l’animal en la vida de l’home = toteista. Apareixen aquestes creences perquè l’home és caçador i viu de la caça. Tenen creences animistes (pintures rupestres) l’animal és l’ésser sagrat.
Al Neolític apareix la cultura dels homes agricultors: viuen de la terra (collites) = adoren la fertilitat de la terra: deessa fonamental = "Deessa - Mare" = deessa de la fertilitat de la terra, també representa el cicle del vegetal (mor i reapareix la terra. La terra és improductiva a l’hivern i després és productiva). Els homes de les acaballes del Neolític adoren la naturalesa: terra, sol, aigües, rius, muntanyes, mars són els déus de les primeres civilitzacions.

EL MÓN GREC

El món grec

En una península de costes retallades, amb profundes valls aïllades entre muntanyes, uns grups d'homes, organitzats en comunitats independents, però amb un sentiment comú (pertànyer a un mateix espai geogràfic, l'Hèl-lade, i tenir la mateixa llengua i les mateixes creences), van forjar una nova civilització, que per primera vegada es basava en l'home.

Les primeres ciutats gregues

La historia dels grecs cal enllaçar-la amb un grup d'homes que parlen llengües indoeuropees emparentades entre si, de les quals més endavant va sortir el grec. Són els aqueus, que es van endinsar a Grècia cap a l'any 1600 aC. Pels voltants de l'any 1200 aC, una nova invasió, la dels doris, va destruir aquesta civilització de palaus fortalesa i va obrir una època de temps foscos (del segle XII al VIII aC), al llarg dels quals els grecs van elaborar una nova forma de civilització: la polis. Dels seus últims temps i dels seus darrers reis ens en parlen els poemes d'Homer.

Les societats aristocràtiques

A cadascuna d'aquestes petites polis, agrícoles i ramaderes, un reduït nombre de famílies formaven l’aristocràcia, amb poders religiosos, judicials i polítics. S'anomenaven aristoi (els millors) o eupàtrides (ben nascuts) i, tot i que pretenien provenir de la nissaga dels déus i dels herois, eren, en realitat, descendents dels invasors.

Cap al segle VIII aC, els veritables pobles exerceix aquest nucli d’aristòcrates, es reuneix en un Consell anomenat a Atenes Areòpag per tal de portar els afers de ciutat. S'organitzaven en clans, els anomenats genos, que reunien els descendents d'un mateix avantpassat sota el guiatge d'un d'ells.

Les famílies eupàtrides eren per damunt de tot propietàries de terres i de ramats. En aquest poder econòmic es basava el seu poder polític. A més, eren excel·lents genets i constituïen la minoria guerrera que defensava la ciutat de les agressions exteriors.

Un abundós nombre de camperols conreava les terres d'aquest grup privilegiat d’eupàtrides, al qual lliurava una part important de la collita. Si els camperols no podien afrontar els seus pagaments, s'endeutaven, i la llei permetia que les seves terres i les seves vides fossin hipotecades. En el supòsit que no poguessin fer efectiu el pagament, perdien la llibertat i esdevenien esclaus, i les seves terres passaven a engrandir els latifundis dels senyors. Així, encara que teòricament fossin lliures, els seus drets eren quasi nuls. La llei i el govern eren monopolitzats pels aristoi.

Les colonitzacions

Les petites comunitats governades per l’aristocràcia, malgrat la seva economia tancada agrícola i ramadera, necessitaven una sèrie de béns, sobretot metalls, que elles mateixes no podien produir. Això va fer que es formessin grups de comerciants que anaven a cercar-les a regions més o menys properes i aquests viatges els van permetre de conèixer noves terres. La manca de terres de conreu a Grècia va fer pensar en l'ocupació d'aquests territoris de forma permanent, i així es va iniciar la colonització.

Les colònies més antigues (775-675 aC) van proporcionar terres a tots aquells que no en tenien als seus llocs d'origen (metròpolis). Generalment, la fundació la dirigia un membre de l’aristocràcia i els nous colons formaven comunitats econòmicament molt prosperes, que, tot i mantenint llaços amb la metròpoli, eren políticament independents.

A poc a poc, algunes metròpolis i colònies, que ja no tenien problemes de terres de conreu, van iniciar una evolució cap a l'artesania i el comerç. La ceràmica, el vi i l'oli eren els productes que es bescanviaven per metalls, cuirs, pells i esclaus. Les colònies fundades entre el 675 i el 500 aC tenien ja una finalitat comercial. Són els empòrion o mercats, com per exemple Empúries (a l'Alt Empordà).

Aquesta expansió va arribar aproximadament fins al segle VI aC, en què una sèrie de factors van confluir i van aturar l'esmentada expansió. D'una banda, les millors terres i les zones més estratègiques ja havien estat ocupades; de l'altra, va debanar la pressió demogràfica, que en moltes polis havia estat l'incentiu per colonitzar. Ara bé, fonamentalment, la presencia de fenicis o de cartaginesos a la Mediterrània occidental i perses a l'oriental va obligar els grecs a aturar el seu avanç.

2. L'evolució cap a un nou model polític: la democràcia

Aquestes primeres societats oligàrquiques, on els homes lliures i amb drets eren una minoria, van subsistir al llarg de la història de Grècia: Esparta n'és, potser, l'exemple més conegut. A d'altres llocs, però, i especialment a Atenes al llarg dels segles VII i VI aC, una sèrie de canvis econòmics i polítics van permetre el sorgiment d'un nou model polític.

Canvis econòmics i transformacions polítiques

A partir del segle VII aC, la generalització del comerç i de les activitats artesanals i l'ús de la moneda van portar canvis en els conreus (es van introduir el cep i l'olivera per a l'exportació) i un augment de les activitats no agrícoles per tal d'afrontar la puixant demanda dels mercaders.

El comerç va crear noves fortunes, basades ara no en la propietat de la terra, sinó en els diners. Alguns petits artesans, comerciants i, fins i tot camperols, que es van dedicar als nous conreus s'hi van enriquir, i aviat van començar a enfrontar-se a l’aristocràcia, bo i demanant drets jurídics i polítics.

Aquests homes eren ara també capaços de pagar-se l'equip d'hoplita, un nou tipus de soldat d'infanteria, més eficaç, que l'antiga cavalleria i que, gràcies a la generalització del comerç de metalls i el desenvolupament de la metal·lúrgia, era accessible a un major nombre de ciutadans. Si bé la seva força econòmica era comparable a la de l’aristocràcia i la seva participació militar era semblant, la seva participació política era menor, i per això van començar a aparèixer greus tensions socials a les polis. Si a tot això hi afegim que els deutes (cada cop més freqüents) amenaçaven una part del camperolat, el més pobre, entendrem per què, per una o altra raó, als inicis del segle VI aC el tradicional sistema de poder va entrar en crisi a moltes de les polis gregues.

La primera reivindicació que els va enfrontar amb l’aristocràcia va ser que la llei fos coneguda per tothom. Mentre els aristòcrates van tenir el poder, les lleis, basades en el costum, eren conegudes només per ells, que, a l'hora de fer justícia, les aplicaven en profit propi. Ara es tractava que la llei fos redactada, coneguda i aplicada amb igualtat a tothom.

Els legisladors van ser autèntics àrbitres en molts d'aquests conflictes. Van redactar les lleis tradicionals i hi van introduir algunes reformes, però no van aconseguir resoldre els problemes socials que s'havien plantejat. Les Lleis de Dracó (621 aC) o les més avançades de Soló (585 aC) a Atenes, a desgrat de les millores, com ara l'abolició de l'esclavitud per deutes, van continuar essent conservadores i favorables a l’aristocràcia.

En algunes polis econòmicament més desenvolupades i amb una classe mitjana de menestrals i comerciants rics i poderosos, es va iniciar un nou procés polític amb l'aparició de les tiranies. Els tirans, com va ser Pisístrat a Atenes, solien ser aristòcrates enfrontats al seu propi grup social que, amb el suport d'un exèrcit personal i de gran part de la classe mitjana urbana, prenien el poder per la força. Aquest tirans van governar de forma absolutista, tot i afavorir la massa popular en contra dels interessos de l’aristocràcia. Les seves lleis protegien el comerç i l'artesania i beneficiaven la pagesia, mitjançant el repartiment de terres.

La tirania va esdevenir, doncs, una nova forma de govern a Grècia, que tot sovint va abusar del seu poder. Perdut el suport del poble, els tirans van ser enderrocats. Algunes polis van tornar a formes de govern aristocràtiques (Tebes, Corint) i a d'altres, com Atenes, les reformes dels legisladors i dels tirans van iniciar el camí cap a la consolidació d'un nou sistema polític: la democràcia.

La polis dels ciutadans: l'Atenes del segle V aC

Després de les lleis de Soló i de Dracó, el següent pas important van ser les reformes de Clístenes (510-507 aC), considerat el pare de la democràcia grega. Clístenes introduí el principi de la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, tot i que l’Areòpag (consell de l’aristocràcia) continuava exercint els seus poders. Les reformes de Pèricles, a partir del 462 aC, van consolidar de forma definitiva el sistema democràtic.

Mitjançant aquestes reformes, l'ekklesia (assemblea dels ciutadans) va esdevenir l’òrgan fonamental de govern i expressava directament la voluntat dels ciutadans lliures. Qualsevol ciutadà podia prendre-hi part, parlar-hi, fer-hi propostes i podia ser escollit per els càrrecs públics. D'ella emanaven tots els poders i, d'entre els seus membres, se n'escollia tant la Bulé (consell) com els Tribunals. Així, el càrrec d'arcont (alt magistrat), va deixar de ser patrimoni de les classes privilegiades, ja que aquests funcionaris eren nomenats per sorteig entre tots els ciutadans.

L'eix principal de tot aquest sistema era, d'una banda, l'elecció mitjançant sorteig de tots els càrrecs, bo i reforçant la idea d'igualtat d'oportunitats i, de l'altra, la retribució econòmica per exercir aquesta funció social, per tal que la pobresa no fos obstacle per servir la causa pública.

Així, a la ciutat d'Atenes, tant si s'era pagès o pastor, vilatà o habitant de la ciutat, el més important era ser ciutadà. Només ells podien posseir terres, ser jutjats per un tribunal o participar en política. A canvi, pagaven els seus impostos i defensaven la polis en cas de guerra.

Una democràcia limitada: metecs i esclaus

L'ampliació de drets als ciutadans barons es va veure acompanyada d'una dràstica reducció del seu nombre. Així, el 451 aC es va decretar que per ser ciutadà ambdós progenitors havien de ser atenencs i es va negar la ciutadania als fills de mare estrangera. A l'Atenes del segle V els ciutadans eren una minoria davant la massa ingent de metecs (estrangers) i esclaus.

Els metecs eren estrangers que, procedents d'altres polis, s'havien instal·lat a Atenes tot cercant treball en l'artesania o el comerç. No tenien drets civils, no podien comprar terres, i no els era permès de casar-se amb ciutadans. Conservaren, però, llur llibertat personal, eren protegits per les lleis i podien fixar el seu lloc de residència. En canvi, van contribuir a les despeses de l'Estat pagant els impostos i participaven en la defensa de la polis.

Mentre que els metecs arribaven voluntàriament a la ciutat, no succeïa el mateix amb els esclaus. A partir del segle VI aC, i cada cop més en nombre creixent, van constituir la força de treball essencial del sistema econòmic.

A Atenes, un cop desapareguda l'esclavitud per deutes (no era així en d'altres ciutats), els esclaus eren els presoners de guerra, els captius dels pirates i els nens abandonats pels seus pares. Eren subhastats per mercaders i el seu preu oscil·lava segons la demanda. Des d'un punt de vista jurídic, l'esclau no tenia drets, era un objecte propietat de l'amo i no podia tenir família, ni riquesa, ni casa pròpia. Per als grecs (fins i tot per al mateix Aristòtil) eren gairebé «instruments amb vida». Treballaven en diferents sectors de l'economia, tant en l'agricultura com en la mineria, en la construcció o en els tallers artesanals. Sobre ells va recaure els pes fonamental de la producció i l'esclavisme va permetre el gran desenvolupament de la polis grega.

Les condicions dels esclaus variaven segons els treballs que feien. Així, no tenia comparació la miserable vida dels minaires amb la dels que es dedicaven a l'ensenyament o a la medicina. A la ciutat d'Atenes, per por als aldarulls, era prohibit matar-los, o ferir-los. Els esclaus podien arribar a comprar la seva llibertat o aconseguir-la mitjançant la concessió pública dels seus amos. i aleshores esdevenien metecs.

És indubtable que sense el treball gratuït dels esclaus els ciutadans d'Atenes no haurien pogut prosperar ni ocupar-se dels afers públics de la polis.

L'hegemonia atenenca

Encara que les polis gregues van ser sempre molt geloses de la independència, els lligams de llengua, religió i un boirós sentiment comú de pertànyer a l'Hél·lade, feien que s'unissin enfront d'enemics exteriors. Al segle v aC Pèrsia era, sens dubte, l'enemic més temible. Va començar bloquejant les rutes comercials de la mar Negra i d'Orient, i després va sotmetre algunes polis de l’Àsia Menor (Milet) i finalment, va amenaçar la mateixa Grècia continental. Les polis gregues, Atenes i Esparta especialment, s'hi van enfrontar. Van ser les anomenades guerres mèdiques (500-475 aC), que van servir per foragitar els perses del continent.

Un cop allunyat el perill persa, el prestigi i el mestratge d'Atenes al llarg de la guerra la van portar a encapçalar una lliga de ciutats, la Lliga de Delos (santuari on es reunien totes les ciutats de la Lliga), amb la finalitat de garantir la seva llibertat i independència. Cadascuna de les polis aportava naus, tripulació o diners, però, tot i que les decisions es prenien conjuntament, molt aviat Atenes va acabdillar la Lliga. Aprofitant-se de les naus i del tresor comuns, va crear un imperi colonial mitjançant el domini de les rutes i dels ports comercials més importants.

La puixança i el poder atenenc, que no solament pretenia controlar comercialment determinades ciutats (Corint, Mégara ... ), sinó que també volia imposar el seu sistema polític, aviat va aixecar una polseguera de recels i desconfiances, els quals, enfortits encara més per Esparta, van conduir a l'enfrontament de les polis gregues. Són les anomenades guerres del Peloponès. (431-404 aC), que van significar el decandiment de les polis gregues i d'Atenes especialment, la qual en va sortir devastada i empobrida.

Les terres s’havien concentrat a mans de grans propietaris, ja que els petits agricultors, un cop destruïdes les seves collites per les tropes enemigues, se'n van anar a la ciutat a cercar treball. A la ciutat, el comerç estava paralitzat, la demanda de productes artesanals va patir una forta davallada i el treball dels esclaus obstaculitzava l'ocupació dels homes lliures. Només els restava com a sortida enrolar-se a l’exèrcit, o formar part de l'emigració.

La crisi social i econòmica va conduir a una crisi política. Atenes, que basava la seva democràcia en la riquesa comercial, va veure com s'insurreccionaven els grups més rics, que havien de suportar una forta pressió fiscal per tal d'afrontar les despeses de la ciutat. El sistema democràtic ja no podia continuar funcionant.

L'enfonsament de les polis gregues. Alexandre el Gran

Macedònia, al nord de Grècia, era al segle IV aC un país tan feréstec i rude que els grecs el consideraven semibàrbar. Era governat per una monarquia i la seva riquesa fonamental era l'agricultura. Les ciutats gregues afeblides i dividides per conflictes interns, no van poder resistir l'embat dels exèrcits macedònics, els quals, reorganitzats pel rei Filip II van irrompre sobtadament en les polis, i van aconseguir dominar-les en poc temps.

L'imperi d'Alexandre el Gran

El fill de Filip II, Alexandre el Gran, pregonament amarat de l'esperit grec, educat per Aristòtil i esdevingut, a vint anys, rei de Macedònia, va engrandir les conquestes del seu pare, va reunificar les ciutats gregues i les va menar cap a una empresa àmpliament cobejada pels grecs: la conquesta de l'Imperi persa.

En pocs anys, Alexandre va arribar als confins del món oriental llavors conegut, va dominar L’enemic tradicional de Grècia i va mitigar amb les seves conquestes la crisi econòmica, tot fundant noves ciutats i obrint noves rutes comercials. Malgrat tot, l'imperi que va crear va ser efímer, perquè no va saber posar les bases d'una vertadera unitat. A la seva sobtada mort, aquest imperi va desaparèixer. Només va quedar com el precedent d'una nova gran potencia: l'Imperi romà.

Les monarquies hel·lèniques

Els seus successors, els caps grecs del seu exèrcit de mercenaris grecs, varen tenir llargues lluites entre ells per quedar-se amb l’herència d'Alexandre. Finalment, el 280 aC., es va estabilitzar la situació política amb la consolidació de tres estats:

a)Macedònia, formada pel nord de Grècia, que va aspirar sempre a dominar les polis de territori grec europeu.

b)Egipte, format per les terres de la vall del Nil i la costa mediterrània.

c)Síria, que va incloure - si bé no sempre - l’Àsia Menor, Palestina, Fenícia, Mesopotàmia i l'Iran.

El regne de Macedònia es va debatre sempre amb els problemes d'unes terres pobres i superpoblades, que eren destrossades sistemàticament per les lluites polítiques. Però el cas d'Egipte i Síria va ser diferent. Es tractava de dos estats en els quals una part de l'excedent de població grega va trobar una sortida als seus angoixosos problemes econòmics: aquí es va produir, de fet, una nova emigració grega, però, ateses les seves característiques totalment noves, serà útil que li dediquem una carta atenció.

Organització dels estats hel·lenístics.

Els estats hel·lenístics de l'Orient Mitjà es van crear per conquesta militar i es van basar sempre en la força que donava als seus reis un exèrcit poderós de mercenaris grecs.

El cap d'aquests estats hel·lenístics era sempre un cabdill militar grec victoriós Dominava un territori i en treia ingressos importants en forma de tributs. El seu poder polític era absolut, tal com ho havia estat el dels reis de l’Orient Mitjà, i governava amb l'ajuda d'una abundant burocràcia formada també per funcionaris grecs.

Però aquests reis hel·lenístics tenien, a més, interès a augmentar el nombre de grecs que vivien als seus estats i, per això, afavorien la creació de colònies poblades per grecs: d'aquesta manera es completava aquesta nova colonització grega.

Les noves colònies gregues d'Orient eren ciutats hel·lenitzades (a voltes eren ciutats que ja existien i simplement se'ls afegia un barri grec, però normalment eren ciutats creades de bell nou). Per afavorir aquesta colonització els reis hel·lenístics fundaven moltes ciutats noves: n'edificaven les parts principals, construïen les muralles i cedien lots de terra als grecs que anaven a instal·lar-s’hi. No totes aquestes ciutats van créixer o van prosperar, però algunes van esdevenir enormes centres de riquesa i de cultura, com par exemple Alexandria al Delta del Nil, Antioquia a l'Orontes (Síria), Laodicea (també a Síria), Pérgam (a l’Àsia Menor) i Seléucia vora el Tigris (a Mesopotàmia).

Activitats econòmiques.

Els grecs que habitaven aquestes ciutats, de primer van viure de l'explotació de les terres (que feien treballar per esclaus o par camperols indígenes) però de seguida van ampliar el camp a les activitats industrials o comercials, l’abundància d'esclaus va afavorir la creació de tallers importants on els empresaris fabricaven productes per a l'exportació: papirus, pergamí, ceràmica, teixits de luxe, vi vidres, bronzes, etc. A Alexandria hi havia molts tallers d'aquest tipus.

D'altra banda, portat peix grecs, el comerç a l’Orient Mitjà es va reanimar: un camí nord-sud que passava per l’Àsia Menor, Síria i Egipte posava en contacte els rics regnes hel·lenístics; però, a més, l'antiga ruta terrestre que unia Síria amb l’índia a través de Mesopotàmica va continuar funcionant. Antioquia, a la costa de Síria, era un gran centre comercial on convergien totes dues rutes.

Aquestes activitats van permetre l'aparició d'una burgesia grega rica i orgullosa a les ciutats de l’Orient Mitjà. Això va contribuir a hel·lenitzar en part aquestes regions. Tant es així que van arribar a creure que havien reconstruït les velles polis gregues a les terres riques de l’Orient; però aquestes ciutats no tenien els mateixos privilegis: els faltava la independència política. Efectivament, les noves ciutats eren sotmeses al rei i com a signe d'aquesta submissió havien de pagar-hi tribut i calia que acceptessin la indiscutible autoritat política.

Ara bé, ¿quina actitud tenien els indígenes de l’Orient Mitjà davant d'aquesta penetració hel·lènica?

Vençuts i sotmesos per força, sembla que cal distingir-ne dos grups:

a) Els que pertanyien a les classes més riques i poderoses, que van entrar en contacte amb els grecs, van acceptar molts dels elements constitutius de la seva civilització i van compartir amb elis la riquesa i el poder.

b) Els més pobres i humils, que van continuar, com abans, sotmesos a un treball dur i a una explotació que tenien arrels molt antigues; en aquesta nova situació, els beneficiaris n'eren els antics grups dominadors i els grecs que acabaven d'arribar.

LA RELIGIÓ EN EL MÓN GREC

Els déus grecs.

Els grecs assignaven a la religió un paper semblant al que li feien representar les civilitzacions de l’Orient Mitjà: la darrera explicació de tots els fets inexplicables s'havia de buscar en la intervenció d'un déu.

Les divinitats gregues estaven també, a l'origen, associades a les forces de la naturalesa, i els homes les havien de disposar favorablement mitjançant els actes de¡ culte.

Entre elles destaquen: Zeus (el cel), Posidó (la mar), Hades (el món subterrani), Apol·lo (el sol), Afrodita (la fecunditat). A aquestes divinitats, s'hi han d'unir les que provenien d'activitats bàsiques per a l'home com per exemple Hera (la llar), Ares (la forma), Atena (la saviesa), Hermes (el comerç), Ártemís (la caça), Deméter (l'agricultura)...

Caràcters de la religió dels grecs.

Entre els grecs la religió va adquirir els següents caràcters propis:

Les divinitats van experimentar un lent procés d'antropomorfització. Ja a l’època clàssica, el grec assignava als déus caràcters plenament humans solament modificats per dues qualitats divines: la immortalitat i El poder sobrehumà.

Aquests déus humanitzats eren protagonistes de complicades narracions on es barrejaven fets de caràcter simbòlic amb esdeveniments clarament novel·lescos: són els mates grecs. Aquests mites van ser reelaborats i estructurats per dos grans poetes de l’època arcaica: Homer i Hesíode.

Del culte, se n'encarregaven uns ciutadans corrents, que es revestien d'un caràcter sacerdotal només en les ocasions que, en nom de la polis, havien de realitzar els sacrificats.

Els grecs tenien una manera molt característica d'honorar els grans déus: les festes atlètiques que se celebraven periòdicament als santuaris grecs més importants (el santuari de Zeus a Olímpia, el de Posidó a Corint i el d'Apol·lo a Delfos, principalment). En aquests festivals, els atletes, que representaven les diferents polis gregues, intervenien en concursos gimnàstics que eren considerats ofrenes a la divinitat.

La religiositat grega no tenia cap relació amb la perfecció moral de l'home ni pretenia resoldre el problema del misteri d’allò que hi ha després de la mort.

No obstant això, a partir del segle VI aC. ja van començar a aparèixer entre els grecs unes formes religioses que volien donar a l'home una seguretat per a després de la mort, i una certa idea de plenitud i de perfecció moral. Aquestes són les religions dels Misteris (com els del culte a Dionís, els que se celebraven a la ciutat d'Eleusis o els cultes òrfics). En aquestes manifestacions l’iniciat participava en una sèrie de cerimònies que l’acostaren al déu, el qual li assegurava la plenitud vital i la vida feliç després de la mort. Aquests iniciats no podien revelar a ningú la naturalesa de les cerimònies en què participaven.

També hi havia molts grecs que buscaven una certa seguretat a través d’altres formes religioses: màgia, endevinació, culte a Asclepi (déu de la salut humana), etc.

L’APARICIÓ DEL PENSAMENT RACIONAL

Els pre-socràtics.

Cap al final del segle VII aC. van aparèixer a les polis gregues de l’Àsia Menor alguns personatges que pensaven diferentment de com ho feien els seus conciutadans. En la seva obra, s'hi veuen dues aspiracions bàsiques:

a) L'intent de buscar una explicació dels fenòmens i de les realitats naturals que es trobi a la mateixa natura i no provingui de la intervenció de forces exteriors i inexplicables.

b) La idea segons la qual aquesta explicació ha de ser il·lògica i racional, no misteriosa ni imaginativa (com ho era el mite).

Dels temptejos d'aquests homes (Tales i Anaximandre de Milet, Heràclit d'Efes, Pitàgores de Samos), en va néixer una manera nova de pensar basada en l'observació de la natura i en l'ús de la raó: va ser així que es van posar els fonaments de tota la ciència tal com nosaltres l'entenem.

Sòcrates, Plató i Aristòtil.

Al segle V aC., i sobretot al segle IV aC., Atenes va esdevenir un centre intel·lectual on tres grans pensadors van avançar pel camí traçat.

a) Sòcrates intenta crear una moral racional: L’home, segons ell, pot arribar a conèixer amb la raó allò que és bo i, quan ho coneix, és capaç de realitzar-ho en la seva vida.

b) Plató, deixeble de Sòcrates, considera que la raó humana és capar, de conèixer les Idees Perfectes (Bé, Bellesa, Veritat, Justícia ... ) que existeixen més enllà del món real, que és imperfecta. Aquest coneixement pot despertar en l’home el desig d'acostar-s'hi i de posseir-les, i assolir, d'aquesta manera, la plenitud humana.

c) Aristòtil, molt menys idealista que Plató, considerava que la raó humana és feta per conèixer el món real en què vivim. Segons aquesta teoria, la raó humana pot obtenir un coneixement veritable del món si elabora les dades que li vénen de l'exterior. Però perquè la raó humana pugui atènyer aquesta veritat ha d'actuar correctament. Les normes per pensar correctament van ser elaborades per Aristòtil en l'obra la Lògica.

La ciència hel·lenística.

Als estats hel·lenístics, el pensament racional grec va continuar progressant fins a aconseguir un desenvolupament important en diverses ciències. A la ciutat d'Alexandria els reis d'Egipte van crear un nou centre d'estudi, el Museu, on estudiaven i investigaven científics de tot el món grec. Vegem, a continuació, alguns exemples dels seus èxits:

a) La matemàtica assoleix un dels seus cims més importants amb l'obra d'Euclides (330-275 aC.); aquest matemàtic va sistematitzar i ordenar tots els coneixements que en aquella època tenien els grecs sobre les figures geomètriques.

b) Les observacions astronòmiques van donar resultats interessants: deducció de l'esfericitat de la Terra, mesura d'un arc de meridià, inclinació del pla de l'eclíptica, duració de l'any solar fixada en 365 dies i 1/4. Els astrònoms hel·lenístics, però, van continuar aferrats a una concepció geocèntrica de l’Univers i només un - Aristarc de Samos - va llançar la teoria heliocèntrica, que no va ser acceptada.

c) La física aplicada va donar com a resultat l’anàlisi d'una sèrie de forces; el siracusà Arquímedes (287-21 2 aC.) va treballar en la hidrostàtica i va fer un estudi de les forces que actuen damunt la palanca; Hierá d’Alexandria va realitzar l’anàlisi de les cincs màquines simples conegudes i usades a la seva època: palanca, roda, politja, tascó i caragol.

d) També la medicina va arribar a resultats importants amb l'inici a Alexandria de notables estudis d'anatomia i fisiologia humana; amb ells es continuava el camí que va iniciar Hipòcrates de Cos al segle V aC., quan va començar a buscar les causes de les malalties en el propi cos humà i no en la intervenció d'estranyes forces misterioses.

LA LITERATURA GREGA

El llegat dels grecs.

Els models literaris creats peix grecs han perdurat fins a la nostra època. Això és degut al fet que el llegat literari grec, d'inapreciable valor, ha servit de base als estudis d'humanitats a l'Europa Occidental des del segle XV (Renaixement) fins als nostres dies. Per aquest motiu moltes de les característiques de l'obra literària, tal com ha estat concebuda fins a l'actualitat, arranquen de l'estudi i anàlisi de les grans obres literàries gregues.

Homer.

La primera gran creació de la literatura grega és l'obra d'Homer (segle VIII aC.). De la persona d'aquest poeta no se'n sap gaire cosa més que el nom; és l'autor de dos grans poemes èpics: la Ilíada i l’Odissea.

La Ilíada és un llarg poema on es conten fragments d'una lluita que els prínceps aqueus - anteriors a la invasió dòrica - van mantenir contra la ciutat de Troia a l’Àsia Menor. L'Odissea és un poema èpic que tracta el tema de¡ retorn d'Ulisses a la seva pàtria, Ítaca, un cop acabada la guerra de Troia.

La poesia lírica grega.

Entre el segle VII i el V la poesia grega obre un nou horitzó: el de la lírica. La poesia lírica grega es destinava a ser cantada amb acompanyament d'instruments musicals i, sovint, era interpretada conjuntament amb les danses. Els grans poetes lírics - Safo (segle VI), Píndar (segle V)- donen a les seves obres un to personal (diferent del distanciament propi de l’èpica) i hi canten els seus sentiments i la seva visió de la realitat humana individual i social.

La tragèdia grega.

Quan va arribar el segle V, a Atenes va reeixir un nou gènere literari que va arribar al seu apogeu en el trànsit del segle V al IV: la tragèdia. El teatre grec procedia de la transformació d'unes representacions teatrals en honor de Dionís. A poc a poc aquestes representacions religioses es van transformar en veritable teatre gràcies als grans poetes atenesos: Èsquil, Sòfocles i Eurípides.

Aquestes tragèdies escenificaven fragments dels vells mites i llegendes que normalment eren molt coneguts peix espectadors, i servien perquè l'autor dirigís al públic una gran reflexió sobre els grans problemes humans: el sentit de la vida, el poder del destí sobre els homes, la relació dels homes amb els déus, etc. Les representacions teatrals se celebraven dins uns grans recintes a l'aire lliure: els teatres, que normalment eren només el vessant d'un turó on s'havia construís una graonada.

L’art grec

Les creacions més importants de l'art grec van ser: en escultura, la figura humana convertida en l'objecte de l'art, i en arquitectura, el temple com a model de formes arquitectòniques essencials.

L’ESCULTURA

Les figures humanes van començar sent estàtues votives (a l'època arcaica) i van acabar com a obres creades amb una finalitat bàsicament estètica (època clàssica i hel·lenística). Se'n pot resumir l'evolució de la manera següent:

A l'època arcaica (segles VII-VI aC.) hi ha figures femenines (kóre) i masculines (kuros), caracteritzades per la falta de domini de la tècnica escultòrica: frontalitat, absència de proporcions i estilització geomètrica de les formes.

A l'època clàssica (segle V aC.) hi ha força obres que es caracteritzen pel domini de la tècnica, anàlisi de les formes naturals i la tendència a la creació de figures humanes idealitzades cànon de Policlet . Destaquen tres grans escultors: Miró, Policlet i Fídies.

A l'època postclàssica i hel·lenística (segles IV-III aC.) la tècnica continua sent perfecta, per bé que interessa menys allò que és idea i més allò que és real i concret. Apareixen retrats, figures de gest violent i carregades d'expressió, formes molt més complicades i retrogrades que les clàssiques Els grans mestres del segle IV són Praxíteles, Lisip i Escopes.

EL TEMPLE GREC

Era un edifici de forma molt simple: una planta amb dues o tres cambres rectangulars, una darrera l’altra, cobertes amb un sostre de doble vessant. Aquesta construcció tan senzilla s'adornava amb un pòrtic de columnes que la rodejava completament.

L'art dels arquitectes grecs es va centrar en la perfecció que van. saber donar a les formes usades en la construcció d'aquest pòrtic. Es tractava d'aconseguir formes perfectes per als dos elements que el componien: el sustentador (la columna) i el sustentat (la llinda).

_Després dels intents de època arcaica aquests elements van quedar fixats en tres formes que constitueixen els ordres arquitectònics grecs: dòric, jònic i corinti.

Els ordres arquitectònics grecs es distingeixen per dos aspectes:

La forma de la columna i la llinda.

b) Les proporcions que hi ha entre cada una de les parts de l'edifici.

Els tres ordres arquitectònics grecs van ser utilitzats més endavant pel món romà i, reincorporats a l'arquitectura occidental pel Renaixement, han arribat fins a la nostra època.

LA PINTURA GREGA

La pintura grega ens ha arribat en un estat de conservació molt deficient. Tan sols en coneixem uns quants mosaics i unes pintures murals molt escasses. Les restes més abundants corresponen a les pintures fetes sobre peces de ceràmica; les més belles corresponen al segle V aC. i són les pintures «de figures roges», que normalment es feien a Atenes.

El món grec _ PÁGINA _12_

_

CONQUESTA ROMANA D'HISPÀNIA

Conquesta romana d'Hispània

La conquesta romana d'Hispània es va iniciar el 218 aC.

Abans de la Primera Guerra Púnica els cartaginesos havien fet acte de presència en una part de la Península Ibèrica al sud de l'Ebre, encara que el seu domini es limitava a Gades i Eivissa.

Primera Guerra Púnica

La família cartaginesa dels Barca va iniciar després de la guerra, la submissió efectiva que es va estendre a una bona part de la península, sobretot al sud i al llevant, submissió aconseguida mitjançant tributs, aliances, matrimonis o per la força.

Segona Guerra Púnica

La segona guerra entre Cartago i la República de Roma es va iniciar per la disputa sobre l'hegemonia de la ciutat edetana d'Arse, presumptament aliada a Roma, o governada per un partit favorable a Roma (encara que situada probablement en el territori d'influència cartaginesa). Després la guerra va continuar amb l'expedició d'Anníbal a Itàlia.

Roma va enviar a Hispània tropes sota el comandament de Gneu Corneli Escipió Calb i Publi Corneli Escipió. Els Escipions formaven part de la Gens Cornelia. Van adoptar l'apel·latiu de Scipio (bastó) perquè el pare de família, Luci Corneli Balb, era vell i cec, i el seu fill Luci Corneli Escipió era el seu suport o bastó, d'on va provenir el nom. L'esmentat fill, va ser cònsol el 259 aC i va conquerir Aleria i part de Còrsega.

Empúries va ser el punt de partida de Roma a la península. La seva primera missió va ser buscar aliats entre els ibers. Va aconseguir signar alguns tractats d'aliança amb caps tribals ibers de la zona costanera, però probablement no va aconseguir atreure a la seva causa a la majoria. Sabem que la tribu dels Ilergets, una de les més importants al nord de l'Ebre, era aliada dels cartaginesos. Escipió va sotmetre mitjançant tractat o per la força la zona costanera al Nord de l'Ebre, incloent la ciutat de Tarraco, on va establir la seva residència.

El primer combat important entre cartaginesos i romans va tenir lloc a la Batalla de Cissa (218 aC) probablement prop de Tarraco, encara que s'ha pretès identificar-la amb Guissona a Lleida. Els cartaginesos, al comandament de Hannó, van ser derrotats per les forces romanes al comandament del propi Gneu Escipió. El cabdill dels Ilergets, Indíbil, que combatia en el bàndol cartaginès, va ser capturat.

Però quan la victòria de Gneu era un fet, va acudir Asdrúbal Barca, el germà d'Anníbal i fill d'Amílcar Barca amb reforços i va dispersar als romans, sense derrotar-los. Asdrúbal va destrossar la flota romana, però com que només comptava amb uns nou mil homes va reembarcar cap a Cartago Nova, l'actual Cartagena), i els Romans van tornar a la seva base principal, la ciutat de Tarraco.

El 217 aC la flota de Gneu Escipió va vèncer a la de Asdrúbal Barca a la batalla del riu Ebre. Asdrúbal avançava per terra mentre la flota estava al comandament de Himilcó. Però sorpreses les naus cartagineses, Asdrúbal va haver de tornar a Cartago Nova. Atacat i vençut pels celtibers al servei de Roma, només va poder salvar-se gràcies als reforços arribats des d'Àfrica. Poc després van arribar reforços romans procedents d'Itàlia, al comandament de Publi Escipió, germà de Gneu, i els romans van poder avançar fins a Arse, que van refundar com Saguntum.

A Gneu i Publi Escipió cal atribuir la fortificació de Tarraco i l'establiment d'un port militar. La muralla de la ciutat es construí probablement sobre una muralla anterior, anomenada Ciclòpia; s'aprecien en ella marques de picapedrers ibèriques, ja que per a la seva construcció es va utilitzar segurament mà d'obra local.

El 216 aC Gneu i Publi Escipió van combatre contra els ibers, probablement amb tribus del sud de l'Ebre. Els atacs d'aquests ibers van ser rebutjats. El 215 aC els cartaginesos van rebre reforços al comandament de Himilcó, i es va donar un nou combat, pel que sembla prop d'Amposta o Sant Carles, en l'anomenada batalla d'Ibera. Els romans van obtenir la victòria.

La rebel·lió de Sifax a Numídia (Alger i Orà) contra Cartago, en combinació amb Roma, va obligar a Asdrúbal a tornar a Àfrica amb les seves millors tropes ( 214 aC) deixant el camp lliure en Hispània als romans. Asdrúbal Barca, ja a Àfrica, va obtenir el suport de l'altre rei númida, Gala, senyor de la regió de Constantina, i amb ajuda d'aquest (i del fill de Gala, Masinissa I), va derrotar a Sifax.

El 211 aC Asdrúbal Barca va retornar a la península. L'acompanyava Masinissa amb els seus guerrers númides. Les forces cartagineses es van estructurar en tres exèrcits, manats respectivament per Asdrúbal Barca, per Asdrúbal fill de Giscó (Giscó fou un destacat general cartaginès a la Primera Guerra Púnica), i per Magó fill d'Amílcar.

Els romans també es van organitzar en tres grups, manats per Gneu Escipió (enfront de Asdrúbal Barca), Publi Escipió (enfront d'Asdrúbal, fill de Giscó i enfront de Magó), i Tito Fonteio (amb les forces més enllà de l'Ebre). Asdrúbal fill de Giscó, i Magó, recolzats pel númida Masinissa, van vèncer a Publi Escipió, que va resultar mort. Gneu Escipió va haver de retirar-se en desertar els mercenaris celtibers, als quals Asdrúbal Barca va oferir una summa més gran que la pagada per Roma (i va aconseguir amb això la seva retirada). Gneu va morir durant la retirada, i els cartaginesos estaven a punt de passar el riu Ebre quant un oficial anomenat Gai Marci Séptim, elegit com general per les tropes, els va rebutjar. L'escenari d'aquests combats és incert, però sabem que Indíbil combatia de nou amb els cartaginesos. El combat va tenir lloc el 211 aC.

El 210 aC una expedició sota el comandament del nou procònsul Caius Claudi Neró, va aconseguir capturar a Asdrúbal Barca, però aquest va trair la seva paraula i va fugir deshonrosament.

El Senat romà va decidir trametre un nou exercit a l'Ebre, per evitar el pas de l'exèrcit cartaginès cap a Itàlia. El comandament d'aquest exèrcit va ser confiat a Publi Corneli Escipió, fill del general d'igual nom, mort en combat el 211 aC.

El 209 aC va sortir cap a Hispània des del port d'Òstia amb deu mil infants i mil cavalls, i una flota de 30 quinquerremes al comandament del seu amic i conseller Gaius Leli, acompanyant-los el nou procònsol Marc Silano, successor designat de Claudi Neró. Publi va desembarcar a Empúries, i immediatament es va dirigir a Tarraco.

A la seva arribada els tres exèrcits cartaginesos es trobaven situats així: l'exèrcit d'Asdrúbal Barca tènia les seves posicions a la zona del naixement del Tajo; l'exèrcit d'Asdrúbal fill de Giscó se situava a Lusitània, prop de l'actual Lisboa; i l'exèrcit de Magó quedava ubicat en l'estret de Gibraltar.

Publi Escipió, en un cop audaç, va deixar desguarnit l'Ebre, i va atacar Cartago Nova per terra i mar. La capital púnica peninsular, dotada d'una guarnició insuficient sota el comandament d'un cap anomenat també Magó, va haver de cedir, i la ciutat va quedar ocupada pels romans. Publi Escipió va tornar a Tarraco abans de què Asdrúbal pogués traspassar les desguarnides línies de l'Ebre. Després d'aquesta audaç operació una bona part de la Hispània Ulterior es va sotmetre a Roma. Publi Escipió va saber atraure's a diversos cabdills ibers, fins aleshores aliats dels cartaginesos, com Edecó (enemistat amb Cartago des que la seva dona i els seus fills van ser presos com a ostatges), Indíbil (per la mateixa causa), i Mandoni (afrontat per Asdrúbal Barca).

L'hivern del 209 al 208 aC, Publi Escipió va avançar cap al sud, i va xocar amb l'exèrcit de Asdrúbal Barca (que al seu torn avançava cap al nord) prop de Baeza, al poblet de Baecula. Publi Escipió es va atribuir la victòria (la qual cosa és dubtosa), però, si tal va ser el cas, no va aconseguir impedir que Asdrúbal Barca seguís l'avanç cap al nord amb la major part de les seves tropes. En el seu avanç cap al nord Asdrúbal va arribar als passos occidentals pirinencs.

Asdrúbal va acampar al sud de les Gal·lies, i després va passar a Itàlia (209 aC). El 208 aC Magó, el fill d'Amílcar, es va retirar amb les seves forces a les illes Balears, i Asdrúbal, el fill de Giscó, es va mantenir a Lusitània. El 207 aC, reorganitzats els cartaginesos, i amb reforços procedents d'Àfrica sota el comandament de Hannó, van poder recobrar la major part del sud de la península. Després de sotmetre Hannó aquesta zona, va tornar Magó amb les seves forces, i es va traslladar a la zona d'Asdrúbal fill de Giscó. Però poc després les forces de Hannó i de Magó van ser derrotades per l'exèrcit romà manat per Marc Silano. Hannó va ser capturat, i Asdrúbal fill de Giscó, i Magó, van haver de fortificar-se a les principals places fortes.

Asdrúbal fill de Giscó, i Magó, van rebre nous reforços des d'Àfrica (206 aC), i van reclutar un contingent d'indígenes, presentant batalla als romans a la mateixa aldea de Baecula, pròxima a l'actual Baeza, on ja es va lliurar una batalla l'hivern del 210 al 209 aC, però en aquesta ocasió Publi Escipió fill va obtenir una clara victòria. Magó i Asdrúbal fill de Giscó es van refugiar a Gades, i Publi Escipió va quedar amo de tot el sud peninsular, i va poder travessar cap a l'Àfrica on es va entrevistar amb el rei númida Sifax, que abans l'havia visitat a Hispània (206 aC).

Una malaltia de Publi Escipió va ser aprofitada per una unitat de l'exèrcit per amotinar-se en demanda de sous endarrerits, i això, al seu torn, va ser aprofitat pels Ilergets i altres tribus ibèriques per rebel·lar-se, al comandament dels cabdills Indíbil (dels Ilergets) i Mandoni (dels Ausetans), rebel·lió adreçada essencialment contra els procònsols Lluci Corneli Lèntul i Lluci Manli. Publi Escipió va apaivagar el motí posant un final sagnant a la revolta dels ibers. Mandoni va ser pres i executat (205 aC); Indíbil va aconseguir escapar.

Magó i Asdrúbal fill de Giscó van abandonar Gades amb tots els seus vaixells i les seves tropes per acudir a Itàlia en suport d'Anníbal, i després de la sortida d'aquestes forces, Roma va quedar en possessió de tot el sud d'Hispània (205 aC). Roma dominava ara des dels Pirineus a l'Algarve, seguint la costa i cap l'interior el domini romà arribava fins a Osca, i des d'allà cap al sud fins a l'Ebre i per l'est fins al mar.

Hispania Citerior

Des del 197 aC la península ibèrica sotmesa a Roma va quedar dividida en dues províncies: l'Hispània Citerior, al nord (la futura Tarraconense, amb Tarraco per capital), i l'Hispània Ulterior (al sud), el govern de les quals correspondria a dos procònsols (anomenats també pretors o propretores) bi-anuals (el que sovint va resultar incomplet).

El mateix 197 aC la província Citerior va ser teatre d'una rebel·lió, que el procònsol Quint Minuci va tenir dificultats per controlar. La província Ulterior va escapar del control de Roma, morint el seu governador Gai Semproni Tudità. Roma va haver d'enviar (195 aC) al cònsol Marc Porci Cató.[1][2]

Quan va arribar a Empúries va trobar tota la província Citerior en rebel·lia, amb les forces romanes controlant només algunes ciutats fortificades. Cató va vèncer als rebels l'estiu d'aquell mateix any i va recobrar la província però no va aconseguir atraure's als seus naturals, ni als celtibers que actuaven com mercenaris de qui requeria els seus serveis. Però la submissió dels indígenes era aparent, i quan va córrer el rumor de la sortida de Cató cap a Itàlia, la rebel·lió es va reprendre. Cató va actuar amb decisió, va vèncer als revoltats i va vendre als captius com esclaus. Tots els indígenes de la província van ser desarmats.

[La conquesta de la zona central de la península, la regió anomenada Celtibèria, es va emprendre el 181 aC per Quint Fulvi Flac, que va vèncer als celtibers i va sotmetre alguns territoris, però l'empresa va ser obra principalment de Tiberi Semproni Grac (179 a 178 aC) que va conquerir trenta ciutats i poblets, algunes mitjançant pactes i altres valent-se de la rivalitat dels celtibers amb els vascons situats més al nord, amb els quals probablement va concertar les aliances necessàries per facilitar la dominació romana a la regió de Celtibèria. Tiberi Semproni Grac va construir sobre la ciutat ja existent d'Ilurcís la nova ciutat de Graccuris, Gracurris o Graecuris (probablement l'actual Alfaro, a la Rioja, o la ciutat de Corella a Navarra), d'estructura romana, on sembla que van ser assentats grups celtibers organitzats en bandes errants, cap el 179 aC. Es creu que la fundació d'aquesta ciutat tenia la finalitat de la civilització de la zona celtibèrica i la difusió de la cultura romana. La conquesta de les tribus celtiberes es va acabar amb el Setge de Numància